AAK

Když se řekne abeceda, 
tak to není žádná věda. 
Každý kluk i holčička
i ta hodně maličká, 
Honzík nebo Alenka, 
naučí se písmenka.

Potud známá dětská říkánka. Ale my už dobře víme, že když se naučíme abecedu, ještě zdaleka neumíme číst. Pokud už umíme číst, ještě to neznamená, že pochopíme vše co čteme.

Cesta vzájemného porozumění mezi námi a našimi žáky je dlouhá a vede po kamenitých cestách. Vzájemná komunikace, řeč, čtení, psaní a další prostředky dorozumívání jsou u lidí s handicapy složitější a náročnější. V našich třídách jsou žáci s lehčím, těžším i velmi těžkým tělesným a mentálním postižením. Pro všechny ale existuje možnost komunikace.

Pomocí symbolů, piktogramů, znaků, atd. se naši žáci snaží orientovat v dnešním světě. Mají své komunikační tabulky, karty Ano - Ne, "kecátka" s hlasovým výstupem a spoustu dalších pomůcek. Globální metodou čtení se učí nejvíce používaná slova v životě. Pomocí znaků se snaží vyslovit - vyznakovat svá přání. Když potkáte člověka s poruchou komunikace, neotáčejte hlavu. Když budete chtít, porozumíte.

Alternativní a augmentativní komunikace

A co, že tím vlastně chceme říci? Že existuje teorie a praxe. Jedno bez druhého nemůže být, ale přece, obé stojí jakoby na "protilehlých březích". Známe něco z teorie, ale hovoříme hlavně o praxi. Prosíme, přidejte se k nám! Zajímají nás Vaše dotazy i zkušenosti.

Co praví teorie:

CO JE TO AAK?

Komunikace nahrazující nebo doplňující komunikaci verbální.

S KÝM PRACUJEME?

Komunikujeme s každým člověkem, který nemá nebo ztratil možnost komunikovat běžným způsobem / tj. řečí /. Nezáleží na hloubce postižení člověka. Je nutné zvolit individuální program.

KDY ZAČÍT S METODAMI AAK?

Vhodné je začít v raném věku, ale je možné učit i člověka dospělého.

FORMY AAK?

Existuje celá řada možností. Formu komunikace volíme podle potřeb klienta.

Forma piktogramů

sady fotografií nebo barevných obrázků popisujících skutečnost.

Forma symbolů

zjednodušené grafické znázornění skutečnosti, většinou černo - bílé. Používáme vlastní sadu symbolů.

Forma znakování

česká znaková řeč nebo znaková řeč uzpůsobená chápání klienta s handicapem, (podobá se pantomimě), vychází ze skutečné podoby předmětu, věci, zvířete, děje. Využíváme švýcarský systém znaků Anity Portmann "Když chybí slova".

Forma užívání speciálních pomůcek

pomůcky s hlasovými výstupy, pomůcky pro ovládání počítače, počítačové programy.

Forma kombinování více možností

tato kombinovaná forma je vhodná zvláště pro žáky s mentálním handicapem. Zaměstnává více smyslů žáka najednou a tak narůstá naděje, že žák lépe pochopí vyučovanou látku.

CO JE DŮLEŽITÉ?

Fantazie, trpělivost, při znakování a jiných metodách AAK vždy mluvit. Normální řečí doplňujeme veškeré snažení. Metody AAK nenarušují, ale podporují nástup verbální řeči. Důležitý je jednotný přístup. Je důležité, aby každý kdo přijde s klientem, používající nějakou formu AAK, do kontaktu, tyto formy také užíval.

Alternativní a augmentativní komunikace

JAK POSTUPOVAT?

Dříve než začneme s vyučováním AAK, hledáme téma hovoru, obsah zájmů klienta. Od těchto zájmů se bude odvíjet všechno ostatní. Podle schopností klienta zvolíme vhodnou metodu, je užitečné začít s kombinovanou formou AAK. Veškeré snažení se pokusíme obrátit do praxe, neučíme znak pro znak. Vždy se snažíme spolupracovat s rodiči nebo ošetřujícím personálem. Dbáme na to, aby komunikace nebyla monologem učitele. Žák musí mít možnost aktivně spolupracovat.

CO JE CÍLEM?

Cílem snažení je připravit pro klienta určitou sadu výrazů, která mu umožní vyjádření směrem ke svému okolí.

JAK TATO SADA VYPADÁ?

Opět záleží na schopnostech a možnostech člověka a typu zvolené komunikační metody. Jedná se o komunikační tabulky, knihy, volné listy, které obsahují symboly užívané při rozhovoru. Lze užít i několika faktických předmětů, které vyjadřují žádost nebo nějaký děj např. hrnek - pít, lžíce - jíst. Hledíme vždy na to, aby užívaná pomůcka byla praktická. Měla by být snadno přenosná. Musíme předpokládat, že jí klient bude nosit např.ven. Dále je vhodné chránit pomůcku před umazáním a zničením. Klient může při práci s ní slinit, mít silný třes, pomůcka se bude používat v různém prostředí - nákup, výlet, dopravní prostředek.

KDE VŠUDE LZE POMŮCKY AAK VYUŽÍT?

Cílem je výroba pomůcek použitelných ve všech možných životních situacích. Lze vyrábět i soubory užívané při jedné situaci např. rozvrhy hodin, nákupní seznamy, recepty na vaření, soubor užívaný u lékaře. Vždy záleží na potřebách klienta.

MÁ AAK NĚJAKÁ ÚSKALÍ?

Jako mnoho dalších metod, má i AAK celou řadu nevýhod. V celé republice existuje mnoho vzorů pro znakování, symboly i piktogramy. Každé zařízení užívá vlastní vzory. Není jisté zda si porozumí klienti různých zařízení, rodin. Řeč je okleštěná na strohé informace, nelze psát literární útvary podobné básním nebo povídkám.

Symbolovaná, znakovaná slova nejsou sklonná (český jazyk). Věty působí neobratně, ne vždy vyjadřují myšlený smysl. Zvláště u klientů s mentálním handicapem je vždy nutné doptávat se po smyslu vět.

PRO ZÁJEMCE NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBU:

organizování školení (přednášky, semináře) a konzultace v oblasti využití augmentativní a alternativní komunikace v práci s lidmi se závažným mentálním a tělesným handicapem (akce mají akreditaci MŠMT).

Školení jsou určena zejména pro pracovní asistenty v rámci podporovaného zaměstnávání, pro pracovníky z oblasti školství, soc. péče, úřadů práce, apod. Přednášky a semináře jsme schopni organizovat přímo v našem zařízení pro okruh cca 8 - 10 lidí, pro širší okruh zájemců zajistíme adekvátní prostor dle konkrétních potřeb. Taktéž je v našich možnostech realizovat pracovní výjezdy do místa určení.

Domníváme se, že odbourávání komunikačních bariér v procesu přirozené inkluze osob s handicapem do běžného života má velký význam jak pro ně samotné, tak pro ostatní zúčastněné.

V případě zájmu o praktické semináře či v případě Vašich dotazů nás kontaktujte na níže uvedený e-mail. 

Kontakt:
Miroslav Marek: gpb@interdata.cz