Vzdělávání

Škola Gabriely Pelechové je školské zařízení, poskytující služby rozsáhlému spektru žáků a široké veřejnosti, která má zájem o vzdělávání kombinací metod školy klasické s alternativními metodami s individuálním přístupem, zaměřeným na osobnost žáka s jeho nejvyšším možným rozvinutím ve všech složkách inteligence osobnosti.

Vzdělávání na naší škole
Vzdělávání v naší škole

 

Našimi žáky jsou děti se specifickými poruchami učení a chování, žáci s různým typem a stupněm mentálního, tělesného či smyslového postižení, popř. s kombinací vad, žáci s diagnózou autismus i žáci z řad tzv. "normální zdravé" populace.

Škola mívá většinou otevřeny třídy téměř všech typů základního vzdělání od 1. ročníku základní školy speciální až po 9. ročník běžné základní školy. Starším žákům nabízíme možnost vzdělání na úrovni střední školy v oborech Praktická škola jednoletá a dvouletá, či vzdělávání v rámci kurzu k doplnění vzdělání na úrovni základní školy speciální. Dle místních možností zajišťujeme žákům též praxe v řemeslných dílnách (p. Otáhal).

Na žáka je zde pohlíženo jako na jedinečnou a neopakovatelnou individuální osobnost, která zde získává, v rámci našich možností, optimální podmínky pro vlastní seberealizaci, prostor pro vyjádření a názor, pro své rozvinutí. Všichni žáci mají sestaven vlastní individuální učební plán, na jehož vypracování se podílí tým pedagogů, psychologa popř. dětského lékaře, nevyjímaje též rodiče či zástupce žáka. Každý žák školy má statut klienta, který má samozřejmé právo a naši povinnost, dostávat ty nejvhodnější a nejkvalitnější služby, jaké jsou v našem oboru možné. Velký důraz je pak dáván na příznivé klima a dobrou atmosféru ve třídě, která je vždy po všech stránkách heterogenní o maximálním počtu osmi žáků.

Každý z pedagogů se účastní pravidelných pedagogických rad, individuálních pohovorů a porad s ředitelem školy či externím psychologem, při kterých se domlouvají na nejdůmyslnější strategii pro řešení různých problémů a situací. O své činnosti zpracovávají rozsáhlou dokumentaci, která slouží škole, ale i zástupcům žáků jako podklad pro co nejefektivnější práci směřující k výchově pro život.

Též spolupracujeme s externisty a studenty pedagogických fakult, kteří nejen při práci se žáky pomohou, ale též plní určitou funkci supervize, která je jedním ze základních pilířů kontroly poskytovaných služeb. Našimi významnými partnery jsou: Město Dolní Poustevna, Speciálně pedagogické centrum v Děčíně a Rumburku, Demosthenes v Ústí nad Labem, Pedagogicko psychologická poradna v Rumburku a Děčíně, Agentura Pondělí, ZŠ v D. Poustevně, Plavecká škola Varnsdorf a v neposlední řadě odbor školství KÚ v Ústí n. L.